Author Archive

Posted by Milena Andric 03 Jul 16

Projekat za fokus uzima temu približavanja objekta terenu, odnosno, njegovo oponašanje topografije koja nije karakteristična za datu lokaciju, kako bi kontekst oplemenio novim vrednostima. Spuštanjem objekta, odnosno izdizanjem terena, ističe se veza izmedju objekta i prostora koji ga okružuje. Padovi su formirani tako da otvaraju vizure i povećavaju stepen insolacije objekata. Ovim putem, stvara se utisak dostupnosti i kreira instanca kretanja. Grupisanjem 2, 3 ili 4 objekta formira se centralni prostor, čvorište, odnosno početna tačka izdizanja volumena. Ovaj centralni prostor ima za cilj da grupiše i akumulira sve aktivnosti prisutne na lokaciji, koje se odatle dalje prenose na ozelenjene krovove […]