Posted by Tamara Nešić 01 Jul 16

1516SP4 TN

5116SP4_tamara_nesic_01_akso2-01

Proširivanjem postojećeg kanala nastaje jezero, od iskopane zemlje četiri brda. Makiš, kraj grada postaje novi lokalni centar.

Broadening the existing channel gives birth to a lake, while the excavated soil surrounds it in the form of four hills. Makiš, the city periphery becomes a new local centre.

Print

Želja je da se zadrže i izbalansiraju svi kvaliteti koje stanovanje na krajevima grada nosi sa sobom u kombinaciji sa životom uz jezero, novim lokalnim centrom. Objeti su na brdu raspoređeni tako da jedni drugima ne remete pogled na jezero pritom stvarajući sistem javnih i polu-javnih prostora namenjenih stambenoj grupaciji koji se realizuju u vidu platformi. Oformljavanjem atrijuma dobija se privatna bašta koja postaje centar mikro-zajednice koju sačinjava jedan objekat. Na ovaj način ostvaruje se stepenovanje javnih i privatnih prostora koje treba da podstakne aktivan život u zajednici ne narušavajući konfor koji život na kraju grada sa sobom nosi.

The intent is to balance all the qualities offered by suburban living near the lake, a new local centre. Spacial distribution prevents the buildings from disturbing each others’ vistas of the lake, at the same time shaping a system of public spaces – platforms intended for the residents to use. Forming the atrium produces a private garden that becomes the centre of micro-communities that constitute one building. Thus, grading of public and private space is achieved, which should encourage an active life in the community without compromising the comfort of suburban living.

5116SP4_tamara_nesic_02_akso-01

 

1516SP4_tamara_nesic_29_dijagrami

Objekti su sačinjeni od stanova, atrijuma, zajedničkog prostora sa komunikacijom koji podržava život atrijuma, podzemne garaže i jednog manjeg komercijalnog prostora koji vrši istu funkciju kao zajednički prostor samo na nivou javnog platoa.

The buildings are made up of apartments, an atrium, a common space with communications that supports the life of atrium, an underground garage and a small commercial space that performs the same function as the common area but at the level of public space.

 

1516SP4_tamara_nesic_29_parter

 

Print

Stanovi inspirisani tektonikom brda variraju od prizemnih do četvorospratnih. Svi su dvostrano orijentisani sa pogledom na jezero i u direktnom kontaktu sa tlom. Sedam tipova stanova varira u svojoj površini od 35 do 180 m2 s kapacitetom da konforno primi od jedne do deset osoba.

The apartments inspired by the hill’s tectonics vary from single-story to four-story units. All of them are double oriented, overlooking the lake and in direct contact with the ground. Seven types of apartments whose surfaces vary from 35 to 180 m2 with a capacity to comfortably accommodate between one and ten inhabitants.

1516SP4_tamara_nesic_01_maketa-01
1516SP4_tamara_nesic_01_foto
1516SP4_tamara_nesic_03_foto
1516SP4_tamara_nesic_02_foto

Be Sociable, Share!

    Comments are closed.


    Read previous post:
    1516SP4 NS

    Kontekst ”kraja grada” tumačimo kroz koncept platforme kao ujedinjujućeg elementa...

    Close