Posted by Marija Perunicic 03 Feb 16

1516M01 MP

1516M01_Marija_Peruničić_02_aksonometrija

This project is engaged in the research of the topic „Open / closed“ in architecture in terms of geometry of an object, atmosphere of the space created and in terms of the separation between public and private. Urban layout is set in a such way that the potentials of this location are used in a best way because this flat area in front of the Nebojsa tower has specific vistas and it is seated next to the river on one side and the historical context of Belgrade on the other side. By intervening in the morphology of the given place a new dynamics of urban space is achieved and all the potentials are acknowledged.

The initial idea which suggests the form of an truncated pyramid came from the function of a swimming pool itself and all it’s following content and activities but also the concept of redirecting the movement flow in that area. When contemplating the form this project investigates the level of openness according to the orientation of the slopes in relation to the swimming pool ( promontory / depression ) , the level of inclination and their configuration (stands, ramps, plateaus etc. ) which depends on the purpose of the plane. This kind of geometry in which there are no horizontal and vertical barriers allows the creation of flexible boundaries between in and out manipulating the subjective feeling of space.

1516M01_Marija_Peruničić_03_preseci

The double role of the fifth facade as ceiling on the one hand ( background ) and as the base on the other hand ( foreground ) is the main parameter which controls the geometry of the building around the swimming pool. Here the function of bathing becomes secondary and all the other activities such as sunbathing, sitting, walking and enjoying the view come into spotlight and become the part of the urban landscape. The activity of swimming is actually hidden beneath the function of a public park so that the boundary between public and private space becomes very thin. In that way this boundary is being questioned in more than a one way at the functional and the programmatic level. This arrangement makes a unike functional mix where common public space connects the activities and the complex becomes a kind of an „ Architectural promenade“ with the function of bathing.

 

 

Ovaj projekat kupališta na Savi se bavi istraživanjem teme otvorenog i zatvorenog na nivou geometrije objekta, atmosfere prostora koji se stvara kao i na nivou razdvajanja privatnog i javnog. Urbana matrica postavljena je tako da se što više iskoriste potencijali ove lokacije, platoa ispred kule Nebojše, kao što su , specifične vizure, blizina reke i istorijskog konteksta. Denivelacijom terena postignuta je nova dinamika urbanog prostora koja ide u prilog navedenim potencijalima i podizanju atraktivnosti ove ineče neiskorišćene oblasti.

1516M01_Marija_Peruničić_07-detalji

Početna ideja o formi zarubljene piramide odnosno o geometriji zakošenih ravni proistekla je iz same funkcije bazena sa tribinama i ostalim pratećim sadržajima ali i novim usmeravanjem tokova kretanja na samoj lokaciji. U formalnom smislu projekat se bavi istraživanjem nivoa otvorenosti i zatvorenosti u zavisnosti od položaja kosih ravni u odnosu na bazen ( ispupčenje / udubljenje ) njihovog nagiba, orjentacije i konfiguracije ( tribine, rampe, zaravni itd. ) koja najviše zavisi od funkcije. Ovakva geomtreija u kojoj ne postoje zidovi i tavanice kao horizontalne i vertikalne pregrade već se planovi prelivaju jedan u drugi omogućava stvaranje fleksibilnih granica između unutrašnjosti i spoljašnjosti čime se manipuliše subjektivnim osećajem korisnika.

1516M01_Marija_Peruničić_08-atmosfera

Dvojaka uloga pete fasade, kao tavanice ( zadnji plan ) u jednom i kao podloge ( prednji plan ) u drugom trenutku je osnovni parametar kojim se manipuliše geometrijom kupališta. U ovom projektu funkcija kupališta postaje sekundarna a svi ostali prateći sadržaji kao što su sunčanje, sedenje, uživanje u pogledu itd. prelaze u prvi plan i postaju deo urbanog pejzaža. Aktivnost kupanja zapravo je sakrivena unutar funkcije javnog parka, te međa između privatnog i javnog postaje vrlo tanka. Na taj način se granica između otvorenog i zatvorenog ispituje i na funkcionalnom i programskom nivou. Ovakva organizacija stvara jednu vrstu funkcionalnog miksa gde zajednički / javni prostori povezuju aktivnosti a čitav kompleks postaje neka vrsta „arhitektonske promenade“sa funkcijom kupališta.

1516M01_Marija_Peruničić_09_maketa

1516M01_Marija_Peruničić_11_maketa

 

 

Be Sociable, Share!

    Comments are closed.


    Read previous post:
    1516M4 Studio Agenda

    Modul MASA-A24021 Master teza i projekat, 28 ESPB naziv zadatka:...

    Close