Posted by Milica Dukic 05 Aug 16

//Mnemonic// Something (such as a word, a sentence, or a song) that helps people remember something (such as a rule or a list of names etc.)
In architecture, mnemonic might refer to a transfer of certain information and heraldic and visual signs into the context in order to the establish new genius loci by using consumerist principles through architecture.
The initial idea for the Mnemonic Building for Media Center lies in visual transformation of a certain form and in its capability, depending on the moment given, to possess very direct, extravagant and almost vulgar visual characteristics inevitable for space animation in the […]

Be Sociable, Share!

  Posted by Olga Savic 13 Jul 16

  Controlling the soundscape through typological properties of acoustical spaces.
  A sound in architecture is mainly observed through closed spaces of a specific purpose, such as auditoria, religious buildings, music studios, etc. However, this project researches the role of sound in shaping the open, public spaces. The absence of sound in project concepts resulted in unpleasant city public spaces and neglection of the auditory perception in defining the experience and impressions about our surrounding. Based on the principles for acoustic spaces design and spatial elements who are reacting to sound through technological systems, the main goal of this project is to create […]

  Be Sociable, Share!

   Posted by Anica Maksić 09 Jul 16

   PerformativeLab
   Projekat se bavi ispitivanjem uloge arhitekture u prezentaciji tehnoloških inovacija sektora za istraživanje i razvoj u okviru industrija namenjenih novim medijima. Fokus projekta je na kreiranju nove tipologije istraživačkog centra, koja se zasniva na modelu privatno-javnog partnerstva.
   Performans [1] kao termin koji se odnosi na umetničke događaje, pri čemu je performer sam umetnik ili njegovo umetničko delo, biva preveden u polje arhitekture pri čemu arhitektura postaje performativna. Performativna arhitektura je kao paradigma uspostavljena ne tako davno, a kako performativne tehnike i tehnologije napreduju sve više biva predmet različitih istraživanja. Evoluirala je od scenografskih efekata ka pragmatičnoj imaginaciji aktivnosti, događaja i efekata u okviru objekata. Performativnost […]

   Be Sociable, Share!

    Posted by Senja Radonjic 08 Jul 16

    Kraj grada se tumači kao grad za sebe; uvodi se promena topografije – oduzimanjem nastaje jezero dok taloženjem dobijamo 4 brda što omogućava da se topografska introvertnost prenese na stanovanje u projektovanom naselju.
    ključne reči: brdo, jezero, reinterpretacija galerijskog stanovanja, vegetacija, artificijalno
    The end of the city is interpreted as a city on its’ own; as the modification to the topography is introduced – deducting ground to form the lake and by settling the ground around it, we form the 4 hills which provide the introversion of the topographical effect, that is to be included in the approach to the design of […]

    Be Sociable, Share!

     Posted by Milena Andric 03 Jul 16

     Projekat za fokus uzima temu približavanja objekta terenu, odnosno, njegovo oponašanje topografije koja nije karakteristična za datu lokaciju, kako bi kontekst oplemenio novim vrednostima. Spuštanjem objekta, odnosno izdizanjem terena, ističe se veza izmedju objekta i prostora koji ga okružuje. Padovi su formirani tako da otvaraju vizure i povećavaju stepen insolacije objekata. Ovim putem, stvara se utisak dostupnosti i kreira instanca kretanja. Grupisanjem 2, 3 ili 4 objekta formira se centralni prostor, čvorište, odnosno početna tačka izdizanja volumena. Ovaj centralni prostor ima za cilj da grupiše i akumulira sve aktivnosti prisutne na lokaciji, koje se odatle dalje prenose na ozelenjene krovove […]

     Be Sociable, Share!

      Posted by Sara Antov 03 Jul 16

      Projekat kolektivnog stanovanja na kraju grada se zasniva na formiranju šupljina u kojima se predvidjaju različite zajedničke aktivnosti, inspirisane svakodnevnim životom stanara. Šupljine se menjaju po sopstvenom scenariju, imaju moć transformacije zahvaljujući ljudskoj mašti i potrebama. Posmatramo ih kao scene mogućnosti smeštene unutar fiksnih elemenata. U funkciji nestalne površine predstavljaju polja kretanja i promena, delovanjem u sklopu celog objekta.
      Collective housing project is based on the formation of voids within the solid structure that will house a variety of common activities inspired by the everyday life of the tenants. The voids are constantly adapting to the unique scenarios of human imagination […]

      Be Sociable, Share!

       Posted by Jelena Markovic 02 Jul 16

       Ideja projekta zasniva se na formiranju grupacija objekata stanovanja koja, osim stambenog dela, sadrži i strukturu koja objedinjuje sve zajedničke aktivnosti koje se odigravaju na prostoru partera. Objekat se raslojava na platforme i komunikacije i prerasta u strukturu gde su negde jasno definisane funkcije i namena, dok se na drugim mestima mogu uočiti samo smernice i okviri za dalji razvoj aktivnosti i ambijenta. U svojim segmentima objekat poprima oblike terena i pejzaža – forma vazdušastog brda – preko usitnjenih delova strukture biljni pokrivač se spušta ka terenu.
       The idea of the project is based on the formation of groups of buildings, […]

       Be Sociable, Share!

        Posted by Mila Pantelic 01 Jul 16

        POLIDAKTILIJA
         Predložena koncepcija se zasniva na prilagođavanju organizacije stambenog bloka remodelovanom terenu. Blizina prometnih saobraćajnica uslovila je formiranje zaštitnog pojasa u vidu  pošumljenog uzvišenja koje štiti naselje od buke.
        Sklop je proistekao iz atrijumskog tipa sa dvorištima kao mestima mogućeg okupljanja suseda. Objekat se širi i pada ka jezeru u vidu šest uskih prstiju, između kojih se formiraju zajednički prostori stanara – travnati amfiteatri sa pogledom na vodu. Razuđeni objekti formiraju krovne terase koje su dostupne svim stanovnicima naselja.
        POLYDACTYLY
        The proposed conception is based on adapting the organization of housing block to remodeled ground. Nearness of busy roads caused the formation of a […]

        Be Sociable, Share!

         Posted by Tamara Nešić 01 Jul 16

         Proširivanjem postojećeg kanala nastaje jezero, od iskopane zemlje četiri brda. Makiš, kraj grada postaje novi lokalni centar.
         Broadening the existing channel gives birth to a lake, while the excavated soil surrounds it in the form of four hills. Makiš, the city periphery becomes a new local centre.

         Želja je da se zadrže i izbalansiraju svi kvaliteti koje stanovanje na krajevima grada nosi sa sobom u kombinaciji sa životom uz jezero, novim lokalnim centrom. Objeti su na brdu raspoređeni tako da jedni drugima ne remete pogled na jezero pritom stvarajući sistem javnih i polu-javnih prostora namenjenih stambenoj grupaciji koji se realizuju u vidu […]

         Be Sociable, Share!

          Posted by Natalija Stojic 30 Jun 16

          Kontekst ”kraja grada” tumačimo kroz koncept platforme kao ujedinjujućeg elementa svakog stambenog bloka. Platforma usmerava svakodnevni život u bloku, generišući zajedničke aktivnosti stanara u otvorenim prostorima između zgrada. Uvodjenjem novog tipa prostora odignutog od nivoa prizemlja, uspostavlja se postepeni prelaz sa javne gradske ulice do intimnih prostora pojedinačnih stanova.
          Specific context at the edge of the city is interpreted by introducing platforms as unifying elements of every housing block. The platform directs everyday life within the block,  generating common activities in the in-between open spaces. The introduction of new type of space,  elevated from the ground level, gradually forms a transition […]

          Be Sociable, Share!