1516SP4 Design Studio

Posted by Senja Radonjic 08 Jul 16

Kraj grada se tumači kao grad za sebe; uvodi se promena topografije – oduzimanjem nastaje jezero dok taloženjem dobijamo 4 brda što omogućava da se topografska introvertnost prenese na stanovanje u projektovanom naselju.
ključne reči: brdo, jezero, reinterpretacija galerijskog stanovanja, vegetacija, artificijalno
The end of the city is interpreted as a city on its’ own; as the modification to the topography is introduced – deducting ground to form the lake and by settling the ground around it, we form the 4 hills which provide the introversion of the topographical effect, that is to be included in the approach to the design of […]

Posted by Milena Andric 03 Jul 16

Projekat za fokus uzima temu približavanja objekta terenu, odnosno, njegovo oponašanje topografije koja nije karakteristična za datu lokaciju, kako bi kontekst oplemenio novim vrednostima. Spuštanjem objekta, odnosno izdizanjem terena, ističe se veza izmedju objekta i prostora koji ga okružuje. Padovi su formirani tako da otvaraju vizure i povećavaju stepen insolacije objekata. Ovim putem, stvara se utisak dostupnosti i kreira instanca kretanja. Grupisanjem 2, 3 ili 4 objekta formira se centralni prostor, čvorište, odnosno početna tačka izdizanja volumena. Ovaj centralni prostor ima za cilj da grupiše i akumulira sve aktivnosti prisutne na lokaciji, koje se odatle dalje prenose na ozelenjene krovove […]

Posted by Sara Antov 03 Jul 16

Projekat kolektivnog stanovanja na kraju grada se zasniva na formiranju šupljina u kojima se predvidjaju različite zajedničke aktivnosti, inspirisane svakodnevnim životom stanara. Šupljine se menjaju po sopstvenom scenariju, imaju moć transformacije zahvaljujući ljudskoj mašti i potrebama. Posmatramo ih kao scene mogućnosti smeštene unutar fiksnih elemenata. U funkciji nestalne površine predstavljaju polja kretanja i promena, delovanjem u sklopu celog objekta.
Collective housing project is based on the formation of voids within the solid structure that will house a variety of common activities inspired by the everyday life of the tenants. The voids are constantly adapting to the unique scenarios of human imagination […]

Posted by Jelena Markovic 02 Jul 16

Ideja projekta zasniva se na formiranju grupacija objekata stanovanja koja, osim stambenog dela, sadrži i strukturu koja objedinjuje sve zajedničke aktivnosti koje se odigravaju na prostoru partera. Objekat se raslojava na platforme i komunikacije i prerasta u strukturu gde su negde jasno definisane funkcije i namena, dok se na drugim mestima mogu uočiti samo smernice i okviri za dalji razvoj aktivnosti i ambijenta. U svojim segmentima objekat poprima oblike terena i pejzaža – forma vazdušastog brda – preko usitnjenih delova strukture biljni pokrivač se spušta ka terenu.
The idea of the project is based on the formation of groups of buildings, […]

Posted by Mila Pantelic 01 Jul 16

POLIDAKTILIJA
 Predložena koncepcija se zasniva na prilagođavanju organizacije stambenog bloka remodelovanom terenu. Blizina prometnih saobraćajnica uslovila je formiranje zaštitnog pojasa u vidu  pošumljenog uzvišenja koje štiti naselje od buke.
Sklop je proistekao iz atrijumskog tipa sa dvorištima kao mestima mogućeg okupljanja suseda. Objekat se širi i pada ka jezeru u vidu šest uskih prstiju, između kojih se formiraju zajednički prostori stanara – travnati amfiteatri sa pogledom na vodu. Razuđeni objekti formiraju krovne terase koje su dostupne svim stanovnicima naselja.
POLYDACTYLY
The proposed conception is based on adapting the organization of housing block to remodeled ground. Nearness of busy roads caused the formation of a […]

Posted by Tamara Nešić 01 Jul 16

Proširivanjem postojećeg kanala nastaje jezero, od iskopane zemlje četiri brda. Makiš, kraj grada postaje novi lokalni centar.
Broadening the existing channel gives birth to a lake, while the excavated soil surrounds it in the form of four hills. Makiš, the city periphery becomes a new local centre.

Želja je da se zadrže i izbalansiraju svi kvaliteti koje stanovanje na krajevima grada nosi sa sobom u kombinaciji sa životom uz jezero, novim lokalnim centrom. Objeti su na brdu raspoređeni tako da jedni drugima ne remete pogled na jezero pritom stvarajući sistem javnih i polu-javnih prostora namenjenih stambenoj grupaciji koji se realizuju u vidu […]

Posted by Natalija Stojic 30 Jun 16

Kontekst ”kraja grada” tumačimo kroz koncept platforme kao ujedinjujućeg elementa svakog stambenog bloka. Platforma usmerava svakodnevni život u bloku, generišući zajedničke aktivnosti stanara u otvorenim prostorima između zgrada. Uvodjenjem novog tipa prostora odignutog od nivoa prizemlja, uspostavlja se postepeni prelaz sa javne gradske ulice do intimnih prostora pojedinačnih stanova.
Specific context at the edge of the city is interpreted by introducing platforms as unifying elements of every housing block. The platform directs everyday life within the block,  generating common activities in the in-between open spaces. The introduction of new type of space,  elevated from the ground level, gradually forms a transition […]

Posted by Marijana Filipovic 30 Jun 16

Kontekst ”kraja grada” tumačimo kroz koncept platforme kao ujedinjujućeg elementa svakog stambenog bloka. Platforma usmerava svakodnevni život u bloku, generišući zajedničke aktivnosti stanara u otvorenim prostorima između zgrada. Uvodjenjem novog tipa prostora odignutog od nivoa prizemlja, uspostavlja se postepeni prelaz sa javne gradske ulice do intimnih prostora pojedinačnih stanova.
Specific context at the edge of the city is interpreted by introducing platforms as unifying elements of every housing block. The platform directs everyday life within the block, generating common activities in the in-between open spaces. The introduction of new type of space, elevated from the ground level, gradually forms a transition […]

Posted by Momir Nikolic 27 Jun 16

The structure is designed to provide qualities of single-family housing without compromising the simplicity of life (uniformity, conventionality) in the apartment.
Projekat bloka je koncipiran tako da pruža kvalitete jednoporodičnog stanovanja bez kompromisa jednostavnosti života (jednoličnosti, konvencionalnosti) u stanu.

Urban plan is designed so that each object is positioned and oriented in accordance with the natural elements. Minor corrections in position of the objects are creating micro units that generate center courtyards primarily intended for residents of the block.
Urbanističko rešenje je osmišljeno tako da je svaki objekat pozicioniran i orjentisan u skladu sa prirodnim uticajima. Manjim korekcijama položaja objekata kreirane su mikroceline […]