Posted by Anica Maksić 14 Jan 15

1415M01 AM Food as an Adventure

1415M4_Anica_Maksic_01_foto

Considering the destabilized position of the processes of preparing and consuming food in a contemporary urban context, the project focuses on reaffirmation of food and food-related processes, through creating a polycentric market, where each new center represents a place to experience a food in a specific way.
The focus of the project is to create a spatial framework for activities related to food, so that food could be experienced as an adventure, and not just as a need.  Several pavilions — specific environments for experiencing food — would be created at the location of Đeram market, with the possibility that each pavilion could also be experienced in a number of different ways. The main goal is to achieve a state of permanent incompleteness, or variability, leading to a multitude of experiences through a multitude of events.

Hrana kao događaj
     S obzirom na destabilisanu poziciju procesa pripreme i konzumiranja hrane u savremenom kontekstu, projekat se bavi reafirmisanjem hrane i procesa vezanih za hranu, kroz formiranje policentričnog prostora pijace, gde se u svakom novoformiranom centru hrana doživljava na specifičan način.
     Prostorna pozicija pripreme i konzumiranja se menjala kroz istoriju. Kretala se od jednog introvertnog sistema, ka ekstrovertnom, da bi u savremenom društvu polje hrane u gradu postalo potpuno difuzno – prešlo se iz domena stola u domen grada. Zbog ovoga dolazi do promene prostornih okvira u kojima se odvijaju procesi vezani za hranu, odnosno do nestajanja prostornih okvira. To dovodi do menjanja poimanja elemenata koji su definisali ove prostore, kao što je sto za obedovanje, čija je pozicija potpuno destabilisana pojavom novih modela obedovanja. Menja se i poimanje samih prostora u kojima su se odvijali ovi procesi – kuhinja, trpezarija – kao i njihova uloga u savremenom društvu.
Fokus projekta je na kreiranju prostornih okvira za odvijanje aktivnosti vezanih za hranu, kako bi se ona doživela kao događaj a ne samo potreba. Na ovaj način bi se vratila uloga i značaj ovih prostora i značaj procesa vezanih za hranu.
Prostorno ideja podrazumeva formiranje više paviljona, specifičnih ambijenata za doživljaj hrane,  na prostoru pijace Đeram, uz mogućnost da se u okviru svakog paviljona takođe kreira više različitih mogućnosti. Svaki paviljon predstavlja scenu, odnosno strukturu, za kreiranje mogućih scenarija događaja – odnosno doživljaja hrane. Cilj je stalna nedovršenost, odnosno promenljivost, kojom se kroz mnoštvo događaja ostvaruje mnoštvo doživljaja.
Oko svakog paviljona se formira prostorna celina, čiji je centar upravo paviljon. Policentričnost pijace, koja se na taj način ostvaruje, omogućava različite doživljaje hrane u svakom centru. Centri, odnosno paviljoni, generišu pojavu ovih procesa u pripadajućim prostornim celinama koje gravitiraju ka njima. U ovim celinama prisustvo procesa vezanih za hranu varira u različitim situacijama – samo prodaja, prodaja i priprema, priprema i konzumiranje, ili prisustvo drugih aktivnosti u različitim fazama dana.
Iz formirane strukture u parteru se dalje razvija prostorna struktura koja formira nadstrešnicu. Geometrija nadstrešnice nastaje kao rezultat policentričnosti pijace. Karakter prostora ispod svakog segmenta nadstrešnice je introvertan. Iako je osnovna ideja ovog policentričnog sistema otvorenost, odnosno “eksplozija” svakog centra ka okolnom prostoru, introvertan sistem nadstrešnice mora postojati kako bi kontrolisao “eksploziju”. Struktura nadstrešnice je takva da omogućava prodor svetlosti, ali i štiti prostor ispod.
Prisustvo FAO organizacije na prostoru pijace je definisano kroz različite edukativne programe, koji se odvijaju u centrima prostornih celina, paviljonima, u severnoj zoni. Objekat za administrativne i ostale potrebe organizacije je smešten na nivou ispod, takođe u severnoj zoni.

reference:
1. Franck, K. A. 2005. Food for the City, Food in the City. AD 75. pp. 35-42.
2. Horwitz, Jamie. Paulette, Singley. Eating Architecture, Eating Space 259-300.
3. Pollan, Michael. In defense of Food: An Eater’s Manifesto. New York: Penguin Press, 2008.

Be Sociable, Share!

    Comments are closed.


    Read previous post:
    1415M01 AMG Food Banks

    If fresh food, typically sold at the farmers’ markets, was...

    Close