Posted by Katarina Dekic 07 Feb 16

1516M01 KD

1516M1_Katarina_Dekic_01_izometrija

New bath on the Sava riverside is designed as an extension of the public narrow promenade with interlaced flows of movement of pedestrians and cyclists. Undefined pathways and insufficient capacity thereof is one of the biggest problems on the site. This is also the reason why this area is observed and used only as a “passageway” and not as place to stay. By creating a new bath retention is obtained.

Relation OPEN-CLOSE can refer to several aspects of the project. The impotant aspect for this project is primarily relating to the availability to the public. This relation is defined also the relation to the context and manner of use of the facility. The focus of the project is relation of space that is availabile to all and space with controlled access, a way of creating these spaces, as well as their overlap. The baths are usually closed to the public. These projects are mostly noncontextual objects “attached” to the shore. Such projects operate in a arranged riverside with numerous facilities and possibilities. Sava riverside, however, is not sufficiently developed, either spacious or functionally.

The newly designed pool represents a link, solves the problems of mobility and activates the coast. Swimming level has a limited and regulated access while the rest of the platforms is available to all, with a platform for sunbathing and coffee that are places of overlapping groups of users. These places are also boundaries between the available and controlled space. The boundary then becomes space, which is the crutial element of project and its development.

 

Novo kupalište na Savskom priobalju projektovano je kao proširenje uskog javnog šetalista sa prepletenim tokovima kretanja pešaka, rekreativaca i biciklista. Nedefinisani prostori za kretanje korisnika kao i nedovoljan kapacitet istih predstavljaju jedan od najvećih problema na predmetnoj lokaciji. To je ujedno i razlog zbog koga se ovaj prostor posmatra i koristi samo kao “prolaz” a ne kao mesto. Kreiranjem novog kupališta dobija se mesto zadržavanja, svojevrsni trg na vodi.

1516M1_Katarina_Dekic_02_osnova1 1516M1_Katarina_Dekic_03_osnova2 1516M1_Katarina_Dekic_04_presek1 1516M1_Katarina_Dekic_05_presek2

Relacija otvoreno-zatvoreno može se odnositi na više aspekata projekta. Aspekat od značaja za ovaj projekat se prvenstveno odnosi na dostupnost kupališta gradjanstvu. Ta relacija definiše ujedno i odnos prema kontekstu i načinu korišćenja objekta. Težiste projekta postaje odnos prostora koje svi slobodno koriste i kontrolisanog prostora, način oblikovanja tih prostora, kao i njihova preklapanja. Kupališta su uglavnom zatvorena za javnost, kako bi se sredstva dobijena od ulaznica koristila za održavanje samog kupališta. Projekti kupališta iz prakse mahom su akontekstualni projekti, objekti “zakačeni” za obalu. Takvi projekti funkcionišu u uredjenim priobaljima sa jasnim kontaktom priobalja i vode, mnoštvom sadržaja i mogućnosti. Savsko priobalje, medjutim, nije dovoljno razvijeno ni fizički ni funkcionalno da bi jedna takva struktura aktivirala taj prostor.

Novoprojektovano kupalište predstavlja sponu, rešava probleme mobilnosti i i mogućnost aktiviranja priobalja. Nivo kupališta ima ograničen i regulisan pristup dok je ostatak dostupan svima, uz platformu za sunčanje i kafe koji su mesto ukrštanja i preklapanja grupa korisnika. Ta mesta preklapanja ujedno su i granice izmedju kontrolisanog odnosnog slobodnog prostora. Granica tada postaje prostor i to prostor koji možda i najbolje definiše ceo projekat.

1516M1_Katarina_Dekic_06_dijagrami 1516M1_Katarina_Dekic_07_sema kretanja

Uvodjenjem urbanog mobilijara posebno dizajniranog u skladu sa podaščavanjem i prostornim karakteristikama i zahtevima kupališta formirane su podceline fizičke i funkcionalne. Na taj način oblikovan je prostor koji zadovoljava potrebe mnogih, koji korisici mogu različito koristiti i birati izmedju uključenosti/ isključenosti u te aktivnosti.

1516M1_Katarina_Dekic_08_namestaj

Jos jedan od važnih uticajnih faktora na oblikovanje kupališta je senka. Platforma za sunčanje je lake čelične kostrukcije sa podaščavanjem postavljenim u tri pravca, odredjena prema kretanju sunca. U zavisnosti od doba dana, odnosno položaja sunca, senka je na nivou kupališta uvek drugačija. Raspored kako bazena, tako i ležaljki, kafića i sportskih terena odredjen je na osnovu tri karakteristična položaja.

1516M1_Katarina_Dekic_09_platforma

1516M1_Katarina_Dekic_10_izo 1516M1_Katarina_Dekic_11_montaze

1516M1_Katarina_Dekic_12_maketa1 1516M1_Katarina_Dekic_13_maketa2

Be Sociable, Share!

    Comments are closed.


    Read previous post:
    1516M01 NJ Strand

      Ideja projekta je kreiranje artefakta kao kontrolisane, a sa...

    Close