Author Archive

Posted by Tamara Nešić 01 Jul 16

Proširivanjem postojećeg kanala nastaje jezero, od iskopane zemlje četiri brda. Makiš, kraj grada postaje novi lokalni centar.
Broadening the existing channel gives birth to a lake, while the excavated soil surrounds it in the form of four hills. Makiš, the city periphery becomes a new local centre.

Želja je da se zadrže i izbalansiraju svi kvaliteti koje stanovanje na krajevima grada nosi sa sobom u kombinaciji sa životom uz jezero, novim lokalnim centrom. Objeti su na brdu raspoređeni tako da jedni drugima ne remete pogled na jezero pritom stvarajući sistem javnih i polu-javnih prostora namenjenih stambenoj grupaciji koji se realizuju u vidu […]