0708M4 Design Studio

Posted by Djordje Stojanovic 10 Feb 08

U ulozi gostujućeg kritičara Nate Kolbe je prisustvovao prezenetaciji radova na kraju zimskog semestra, a narednog dana je u svečanoj sali Arhitektonskog Fakulteta govorio o školskom sistemu Arhitektonske Asocijacije u Londonu i sprezi izmedju svog akademskog i praktičnog rada. U okviru teme ‘materijal i površina’ on je pokazao primere studentskih radova i sopstvenih projekata.

Posted by Djordje Stojanovic 10 Feb 08

Finalnom prezentacijom studentskih radova okončan je zimski semestar. Projektni zadatak odnosio se na lokaciju glavne želzničke stanice u Beogradu i njenu okolinu. Postojeća infrastruktura na terenu sugeriše izrazito linearni sistem organizacije prostora i alternativne mogućnosti transformacije gradskog tkiva. Prema Generalnom ubranistickom planu Beograda 2021, na ovom potezu nije predvidjen razvoj stambenog tkiva već je sugerisano stvaranje isključivo komercijalne zone. Otvoreno je pitanje koegzistncije različitih namena i potencijala prostorne organizacije koja mozda ima prednosti u odnosu na tradicionalnu blokovsku strukturu grada

Posted by Iva Vavic 01 Feb 08

Kao dizajn alat koristi se software koji je programiran da rasterecuje guzhvu na kritichnim mestima sa velikim intenzitetom saobracajnog protoka. Kontrolishuci kontekstualne parametre (raspored tachaka na lokaciji: access points, local points of intensification, exit points/ hijerarhija tachaka/ odnos povrshina) generisan je optimalan raspored komunikacionih kanala koji se zatim razmeshta u vishe nivoa. Kao rezultat nastaje konvergencija vishe istodobnih, medjusobno povezanih slojeva gde komunikaciona mrezha postaje glavni artikulator prostora. Ona ogradjuje i definishe povrshine chijim se preklapanjem formiraju objekti, javne povrshine i praznine. Uspostavljena je kontinualna urbana mrezha shto je omogucilo vertikalno i horizontalno preplitanje infrastrukturnih tokova i vishenamenskih objekata (trgovina/zabava/usluge/poslovanje).
Read more

Posted by Milutin Cerovic 01 Feb 08

Rad predstavlja istraživanje geometrije. Ideja je da se formira samoorganizovani sistem koji u sebi sadrži određene parametre i trpi promene među tim parametrima direktno kroz geometriju prostora. Cilj je da se kroz niz odluka identifikuju ti parametri , nađe njihova međusobna zavisnost i geometrija koju zahtevaju. Fraktalnim deformacijama polja mreže kontrolisana je poroznost, kvadratura javnih površina i parcela. Gradacijom ovih parametara i njihovom translacijom u druge ekonomske i ekološke parametre stvorena je programska diferencijaciija koja se tumači kroz geometriju prostora.

Posted by Aleksandar Kusic 01 Feb 08

Osnovna ideja projekta podrazumeva strukturu, iznad perona zeleznicke stanice, koja deluje na perone, kao nastresnica, dok svojim sadrzajima opsluzuje, kako korisnike perona, tako i korisnike, koji dolaze namenski u objekat. Osnovni dijagramski layer formiran je definisanjem zona privatnosti, na nivou perona. Generisa forme podrazumeva primenu arhitektonskih imputa, na primarnom layer – u, eksperimentisanje sa posledicama primene imputa, kao i analizu uticaja generisane forme, na prostor perona. Krov objekta, kao kljucni javni prostor, orijentisan je, svojom programskom postavkom, ka neposrednom okruzenju, tojest, ka centrima okupljanja korisnika.

Posted by Tijana Lapcevic 01 Feb 08

Primarnu strukturu čine linijske formacije koje imaju neprekinuti kontinuitet:
– podizanjem i spuštanjem formiraju slobodno otvoreno i izgrađeno tkivo koje predstavlja dinamično povezivanje i prožimanje reke i obale, pri čemu generiše nove tokove i afirmiše čitavo područje;
– izdizanjem linijske strukture u vertikalu formiraju se stambene grupacije u kojima se socijalna povezanost korisnika poboljšava uvođenjem javnih funkcija (zajedničkih prostora) po vertikali, njihovim razgranatim sistemom rasporeda i promenom stepena javnosti (odnosno br. stambenih jedinica koje opslužuju).
Dobijeni linijski sistem otvara puno mogućnosti i može biti potpuno kontrolisan shodno programskim zahtevima, linijska struktura se može samo udvajati po horizontali–varijanta 01 ili samo podizati u vertikale-varijanta […]

Posted by Marijana Simic 01 Feb 08

Struktura razapeta nad nekadašnjim šinama skup je raščlanjenih arhitektonskih pojmova (nosećih- vertikalnih i horizontalnih komunikacija i nošenih- kutija za stanovanje). Njihova kombinacija je kontekstualno osetljiva i uslovljava mestimična zgušnjavanja i razređivanja strukture. Čitav sistem trpi nadopunjavanja i transformacije, diktirane uslovima lokacije ali i kulturološkim pragom ( poput testera za koliko daleko mogu stići nadogradnje). Kinetička pojavnost, nasleđena od nekadašnjeg tranzitnog konteksta održava termin “kolosek” kao ključnu reč koja naglašava jedan nasleđeni pravac i personifikuje namenu objekta.

Posted by Ivana Petrusevski 30 Jan 08

………..u odnosu na postojeće pravce kretanja identifikovanih najbrojnijih grupa ljudi oko lokacije formiraju se novi koji sprovode te grupe ljudi najbližim putem do reke.. na osnovu ukrštanja tih pravaca voronoi algoritmom generiše se patern koji zajedno sa nagibima u odnosu na pravce kretanja otvara mogućnosti kretanja po površini i ispod nje……..Forma koja kao opna programski predstavlja stanovanje i magnete za određene grupe ljudi, dok se ispod nje nalaze prateće funkcije, garaže, trgovi i sportski centri. Reka „ulazi“ u grad podzemnim vodama koje postaju površinske u dvorištima, rupama, tako da njihov nivo prati promene nivoa reke.
Read more

Posted by Dimitrije Radosavljevic 29 Jan 08

Dijagramski aparat, iskoriscen je za materijalizovanje superponirajuce megastrukture nad objektom zeleznicke stanice. Nova struktura ce nadomestiti ograniceni kapacitet klasicisticke skoljke, primiti sadrzaje odgovarajuce saobracajnom cvoristu i postati inicijator razvoja prostora u zaledjini. Dinamicnim rasporedom masa i specificnim kontaktom sa parterom, objekat omogucava svojim sadrzajima da aktiviraju povrsine oko sebe. Razudjenost mase u prizemnim etazama pruzice unakrsne veze javnih povrsina, dok ce 3D-nalno dati niz specificnih polu otvorenih atrijumskih prostora.

Posted by Djordje Stojanovic 04 Jan 08

Studijsko putovanje u Sloveniju, od 3 do 6 Decembra 2007, je pružilo mogućnost za upoznavanje savremene arhitektonske prakse iz prve ruke. Tokom boravka u Ljubljani studenti su imali prilike da upoznaju pet uspešnih ateljea (Bevk-Perović Arhitekti, Dekleva-Gregorič Arhitekti, Enota, Ofis Arhitekti, Sadar-Vuga Arhitekti), posete njihove studije, saznaju više o njihovim metodama rada i uz njihovo vodjenje posete nekolicinu izgradjenih projekta.