Author Archive

Posted by Nikola Jovanovic 07 Feb 16

 

Ideja projekta je kreiranje artefakta kao kontrolisane, a sa druge strane, porozne strukture. Kada se artefakt posmatra samo kao prostor, pitanje je da li on može u isto vreme da poseduje karakteristike otvorenog i zatvorenog prostora. Ono što je činjenica jeste da artefakt, kao ljudska tvorevina, ne poseduje otvorenost prostora koje je moguće naći u prirodno nastalom prostoru. Artefakt koji je projektovan da stupi u direktan odnos sa vodom i deluje u simbiozi sa istom ne bi imao ni smisla, niti funkciju u drugačijem kontekstu suprotnom od njegove primarne namene. Stoga artefakt, kao prostor koji predstavlja definiciju […]