Posts Tagged ‘Design Studio – Course Agenda’

Posted by Djordje Stojanovic 15 Jan 17

Modul MASA-A24021 Master teza i projekat, 28 ESPB
naziv zadatka: Deponija Vinča
docent Djordje Stojanović, asistent Nemanja Kordić,
Master akademske studije – Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu

Projekat i završni rad
Zadatak je izrada arhitektonsko-urbanističkog rešenja za sanitarnu deponiju „Vinča“ sa sledećim celinama: javni parokovski prostor, edukativni centar, upravna zgrada, pogon za reciklažu sekundarnih sirovina i pogon za proizvodnju toplotne energije.
Prema Generalnom Urbanističkom Planu Beograda, usvojenom u martu 2016 godine, određene su zone od posebnog interesa. Među budućim velikim gradskim projektima, u ovom dokumentu posebno je istaknuta inicijativa za sanaciju i modernizaciju deponije „Vinča“. Nešto ranije, u julu 2015, Skupština grada Beograda dala […]

Posted by Djordje Stojanovic 26 Sep 16

Modul M01 Studio Arhitektura, 15 ESPB
naziv zadatka: Škola bez učionica
docent Djordje Stojanović, asistent Nemanja Kordić
Master akademske studije – Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu
 
Studenti će imati zadatak da osmisle arhitektonsko rešenje jednog školskog objekta. Složenost zadatka se ogleda u potrebi  za preispitivanjem prinicipa savremnog obrazovanja, dostupnotsti savremenih edukativnih programa i njihovoj adekvatnosti u odnosu na trenutne i buduće potrebe društva. Studenti će pokušati da sagledaju okvire savremenih obrazovnih potreba i formulišu odgovarajuće prostorno rešenje. Rad na projektu pokrenućemo sledećim pitanjima: Da li objekat edukativne neamene može da se prilagođava svojim korisinicima, njihovim potrebama i željama? Kako može da omogući aktivno učešće […]

Posted by Djordje Stojanovic 09 Sep 16

Modul MASA23030 Izborni predemt, 2 ESPB
naziv: Istrazivanje kroz projekat
docent Djordje Stojanović, v. prof Marko Milos,
asistent Nemanja Kordic, saradnici Nikola Krajinovic, Milica Vujovic
Master akademske studije – Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu
 
Jedan od osnovnih ciljeva ovog izbornog predmeta je da pomogne studentima u razumevanju pojma prostorne adaptivnosti i drugih karakteristika složenih prostornih struktura i okruženja. Studenti će biti upoznati sa konceptom „Hibridnih tehničkih sistema“, polja delovanja koje povezuje niz disciplina i istraživačkih oblasti kao što su mehatronika, automatsko upravljanje, robotika i digitalna fabrikacija, i vidovima primene ovakvih sistema u savremenoj arhitektonskoj praksi i istraživačkom radu.
Težište je postavljeno na ostvarivanju interdisciplinarne saradnje […]

Posted by Djordje Stojanovic 29 Jan 16

Modul MASA-A24021 Master teza i projekat, 28 ESPB
naziv zadatka: Alternativne mogućnosti razvoja okruženja trga Slavija
docent Djordje Stojanović, asistent Nemanja Kordic, saradnik Milica Vujovic
Master akademske studije – Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu
 
Predložena lokacija nalazi se u blizini trga Slavija (blok oivičen ulicama Kralja Milana, Kralja Milutina, Svetozara Markovića i Nemanjinom). Zadatak se odnosi na osmišljavanje i projektovanje objekta sa osnovnom namenom poslovanja. Neophodno je da se uloga novog objekta nadoveže na postojeće vidove upotrebe i tokove kretanja na lokaciji. Složenost zadatka se ogleda u sagledavanju mogućnosti koje proizilaze iz usaglašavanja poslovanja savremenih kompanija iz sektora kreativne industrije i funkcionisanja javnih […]

Posted by Djordje Stojanovic 21 Sep 15


Modul M01 Studio Arhitektura, 15 ESPB
naziv zadatka: Između otvorenog i zatvorenog – Javno kupalište na Savi
docent Djordje Stojanović
Master akademske studije – Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu
 
Suprotno od aktuelnih planova za razvoj obale Save u Beogradu, zadatak se odnosi na osmišljavanje i projektovanje prostora, čija se namena nadovezuje na postojeće vidove upotrebe i tokove kretanja u ovom delu grada. Projekat javnog kupališta (otvorenog  i zatvorenog bazena) treba da pokaže da li revitalizacija ovog područja može biti zasnovana na nizu individualnih objekata sa ulogom pokretača aktivnosti u javnom gradskom prostoru. Rad na arhitektonskom projektu počinjemo analizom zatečenog stanja i uspostavljanjem konteksta […]

Posted by Djordje Stojanovic 21 Sep 15

Modul MASA23030 Izborni predemt, 2 ESPB
naziv: Istrazivanje kroz projekat
docent Djordje Stojanović, saradnik Milica Vujović
Master akademske studije – Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu
 
Jedan od osnovnih ciljeva ovog izbornog predmeta je da pomogne studentima u razumevanju pojma prostorne adaptivnosti i drugih karakteristika složenih prostornih organizacija, struktura i okruženja. Studenti će biti upoznati sa konceptom „Integrisanih tehničkih sistema“, polja delovanja koje povezuje niz disciplina i istraživačkih oblasti kao što su mehatronika, robotika, automatsko upravljanje i digitalna fabrikacija, i vidovima primene ovakvih sistema u savremenoj arhitektonskoj praksi i istraživačkom radu. Predmet je koncipiran kao dvodelna celina. U prvom delu semestra  analiziramo niz primera arhitektonskih […]

Posted by Djordje Stojanovic 05 Feb 15


Modul M02 Studio Arhitektura, 15 ESPB
Modul M9 Master Projekat, 30 ESPB
The New Gates of Belgrade
docent Djordje Stojanović, saradnik Jelena Pejković, saradnik Nemanja Kordić
Master akademske studije – Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu
 
The studio begins with an analysis of the existing housing megastructure — the East Gates of Belgrade, and continues with designing the New Gates at the same location, based on the research results. The investigation that the students will undertake will include a comparison of housing policies of 1970’s and those of today, and recording of problems that accumulated over the long period of building use without systematic maintenance […]

Posted by Djordje Stojanovic 13 Sep 14

Modul M01 Studio Arhitektura, 15 ESPB
APPETITE FOR CONSTRUCTION: Regional Headquarters for FAO of the UN
docent Djordje Stojanović, saradnik Jelena Pejković
Master akademske studije – Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu
 
The World Health Organization estimates that by 2050, 7 out of 10 people will live in cities. What will life be like in such densely populated places? Will basic resources, such as food, shelter and space, be available to all? The project of the Regional Headquarters for FAO should demonstrate in which way food could serve as the driving force for various activities in urban public spaces. Using architecture […]

Posted by Djordje Stojanovic 11 Sep 14

Modul M8.3 Izborni predemt, 2 ESPB
naziv: Istrazivanje kroz projekat
docent Djordje Stojanović
Master akademske studije – Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu
 
Jedan od osnovnih ciljeva ovog izbornog predmeta je da pomogne studentima u razumevanju pojma prostorne adaptivnosti i drugih karakteristika složenih prostornih organizacija, struktura i okruženja. Studenti će biti upoznati sa različitim vidovima istraživačkog delovanja i njihovom značaju za savremenu praksu arhitektonskog projektovanja. Predmet je koncipiran kao priprema za izradu individualne Master teze, nezavisnog nastavnog modula koji je predviđen u narednom i završnom semestru MAS. Metod izvođenja nastave obuhvata dva različita ali povezana oblika rada. Kroz seriju od 7 tematskih ex cathedra predavanja, […]

Posted by Djordje Stojanovic 21 Jan 14

Modul M5 Studio Arhitektura, 18 ESPB
naziv zadatka: ARHITEKTURA ZA POJESTI
docent Djordje Stojanović, asistent Milutin Cerović, saradnik Milan Katić
Master akademske studije – Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu
 
Prostorni okvir zadatka čini lokacija https://maps.google.com/ uz Volginu ulicu, blizu najviše topografske tačke na reljefu grada Beograda. Predviđena parcela je okružena Zvezdarskom šumom i trenutno pripada zapuštenom i nefunkcionalnom Sportskom centru koji je bespravno nastao tokom devedesetih godina, na mestu poznate beogradske kafane i javne zelene površine. Programski okvir zadatka podrazumeva analizu mogućih namena lokacije i pronalaženje adekvatnog odnosa među njima. Očekivani rezultati treba da ponude hibridna rešenja koja osciliraju […]