Posted by Marija Pantovic 06 Feb 16

1516M01 MP

1516M1_Marija_Pantovic_00_ambijenta

Postavljanjem pojmova otvoreno/zatvoreno u drugačiji kontekst, dobijaju se različiti aspekti oblikovanja prostora. Umesto klasičnog tumačenja otkrivenog ili natkrivenog bazena kao letnje i zimske varijante kupališta, projektom postavljamo jednu kombinovanu, preklopljenu varijantu. Javno kupalište koje je i otvoreno i zatvoreno, ali u drugačijem tumačenju tog termina. Ono zapravo postaje definicija odnosa između kontrolisanog i javnog prostora, dostupnog svim korisnicima, kao i načina njihovih oblikovanja.

Setting the terms open / closed in a different context, various aspects of the space design are gained. Instead of the classic interpretation of the outdoor or indoor swimming pool, as well as summer or winter forms of baths, this project sets a combination, the overlay approach. Public pool, which can be opened and closed, but in a different interpretation of the term. The term actually becomes the definition of the relationship between the controlled and the public space, available to all users, as well as the ways of their design.

1516M1_Marija_Pantovic_01_dijagram1

Projekat savskog kupališta oblikovan je kao ekstenzija dela šetališta Savskog priobalja sa jasno definisanim prostorom kupališta i javnim prostorom koji ga okružuje. Specifičnost projekta leži u činjenici da se kretanjem kroz različite prostore stvara drugačiji utisak o realnoj eksponiranosti korisnika, tačnije otvorenosti ili zatvorenosti objekta. Struktura ovakvog tipa objekta nam omogućava slobodu za igranje sa osećajima korisnika. Subjektivni osećaj prostora podređen je različitim tumačenjima postavljenog odnosa. Način kretanja uslovljen je igrom površina koje svojim smicanjima formiraju prostore – otvorene i zatvorene. Postojeća fizička granica kupališta ujedino je i vizuelna barijera sa spoljašnje strane objekta čime se stvara utisak kompaktne, zatvorene jedinice dok je za korisnike prostor u potpunosti otvoren i slobodan, jer za njih granica ne postoji. Kontroliše se ulaz u prostor ali ne i izlaz. Na taj način granica je postojeća, vidljiva, ali subjektivna.

1516M1_Marija_Pantovic_02_dijagram2

1516M1_Marija_Pantovic_06_razaksonometrija

U odnosu na okruženje i kontekst u kom se kupalište nalazi, istaknuti su različiti aspekti projekta kao njihova osnovna težnja. Prostor se oblikuje za ljude, prema ljudima. Stoga velika subjektivnost ljudi i osećaja omogućava različito tumačenje pojma u zavisnosti od konteksta. Projektovanje javnog kupališta odgovara na moderne zahteve i koncepte pri čemu se u takvom jednom okruženju, arhitektura može iskoristiti kao snažan alat reafirmacije zdravog načina života.

Model

1516M1_Marija_Pantovic_04_osnova

1516M1_Marija_Pantovic_05_konstrukcija

1516M1_Marija_Pantovic_07_aksonometrijaobjekat

1516M1_Marija_Pantovic_08_presek1

1516M1_Marija_Pantovic_09_presek2

Zona izmeštanja pravca kretanja prolaznika i korisnika formira dominantno otvoren javni prostor uspostavljajući konekciju sa kontekstom obale i pruža mogućnost sagledavanja okruženja.

Jednakim tretiranjem privatne i javne površine eliminišemo granicu između javnog i privatnog, između unuta i spolja. Težimo ka prostorima koji podstiču socijalnu razmenu, interakciju, zadržavanje korisnika i koji kroz vreme postaju multifunkcionalni. Smeštanje kupališta na obalu Save, u neposrednoj blizini velikog broja ugostiteljskih objekata, ali i kulturno istorijskog konteksta i prirodnog okruženja Kalemegdana obrazuje novu tačku susreta na mapi grada. Kao što Čarls Landri piše, „oblikovanje gradskih prostora je umetnost, a ne formula“. Kupalište više nije samo prostor namenjen sportistima, deci, kupačima, već je mesto koje privlači stanovništvo novim aktivnostima i atrakcijama.

1516M1_Marija_Pantovic_11_dijagram3

The project of the pool on Sava river is designed as an extension of the part of the coastal promenade with a clearly defined area of the pool and public space that surrounds it. The specificity of the project lies in the fact that by moving through different areas of the space, it creates a different impression of the real exposure of and to users, namely openness or closure of the facility. The structure of this type allows us the freedom to play with the feelings of the user. The way of motion is directed by the layout of surfaces that create the space – open and closed. Existing physical boundary creates the impression of a compact, closed unit, but the interior space is completely open and free, because for the users inside there is no boundaries. The entrance is controlled, but not the exit. In this way, the limit is existing, visible, or subjective. In relation to the environment and the context in which the pool is located, different aspects of the project are adapted. The space is created to the people, for the people. Designing a public bath corresponds to modern requirements and concepts whereby in such an environment, the architecture can be used as a powerful tool of reaffirmation of a healthy way of life.

We tend to create spaces that encourage socializing, interaction, use by the people, and which through time and use become multifunctional. The pool is not only space designed for athletes, children or swimmers, but a space that attracts population with its new activities and attractions.

1516M1_Marija_Pantovic_13_maketa2

1516M1_Marija_Pantovic_14_maketa3

1516M1_Marija_Pantovic_15_maketa4

1516M1_Marija_Pantovic_16_maketa5

1516M1_Marija_Pantovic_17_maketa6

 

Be Sociable, Share!

  Comments are closed.


  Read previous post:
  1516M01_Marija_Peruničić_08-atmosfera
  1516M01 MP

  This project is engaged in the research of the topic...

  Close