Posted by Djordje Stojanovic 15 Jan 17

1617M04 Studio Agenda

Modul MASA-A24021 Master teza i projekat, 28 ESPB
naziv zadatka: Deponija Vinča
docent Djordje Stojanović, asistent Nemanja Kordić,
Master akademske studije – Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu

201617M9 kurikulum vinca

Projekat i završni rad
Zadatak je izrada arhitektonsko-urbanističkog rešenja za sanitarnu deponiju „Vinča“ sa sledećim celinama: javni parokovski prostor, edukativni centar, upravna zgrada, pogon za reciklažu sekundarnih sirovina i pogon za proizvodnju toplotne energije.
Prema Generalnom Urbanističkom Planu Beograda, usvojenom u martu 2016 godine, određene su zone od posebnog interesa. Među budućim velikim gradskim projektima, u ovom dokumentu posebno je istaknuta inicijativa za sanaciju i modernizaciju deponije „Vinča“. Nešto ranije, u julu 2015, Skupština grada Beograda dala je saglasnost za formiranje javno-privatnog partnerstva radi realizacije ovog projekta. Polazeći od ove dve smernice, studenti imaju zadatak da preispitaju ulogu gradske deponije i prošire sferu javnih interesa u ovom projektu. Imajući u vidu karakter i veličinu neophodne investicije, iznos od 250 miliona evra kako navode dnevne novine, studenti će imati zadatak da ispitaju mogućnosti za formiranje novog javnog porokovskog prostora, rekreativnih površina i edukativnog centra namenjenog približavanju izazova u očuvanja životne sredine i mogućnostima recikliranja sekundarnih sirovina.

Teza
Očekivani rezultat je pisani dokument sa grafičkim ilustracijama. Dokument treba da sadrži sažetak istraživačkog rada, odnosno osvrt na sociološki, ekonomski i ekološki kontekst zadatka* uz analizu relevantnih arhitektonskih primera i pojmova, i jasnu hipotezu, odnosno temu na osnovu koje se može pristupiti formiranju projektantske strategije i izradi arhitektonsko-urbanističkog rešenja. Poseban značaj u formiranju projektantske strategije mogu imati sledeći ciljevi: a. formiranje odnosa između predložene izgrađene strukture i karakterističnog pejzaža obale Dunava u okruženju naselja Vinča, b. razumevanje procesa veštačke rekonfiguraciju terena usled nasipanja otpadom c. uspostavljanje veze između stalnog monitoringa kvaliteta vazduha, vode i zemljišta sa vidovima korišćenja prostora deponije i njenog okruženja, d. uspostavljanje uloge arhitekture u približavanju izazova u očuvanja životne sredine i značaja recikliže sekundarnih sirovina.
*Javno komunalno preduzeće “Gradska čistoća” dnevno prikupi i deponuje oko 1.500 tona smeća u Vinči, koja se prostire na 65 hektara i upotrebljava od 1977. godine. Još uvek neuređeni način tretiranja komunalnog otpada na deponiji „Vinča“ predstavlja ekološki problem u vidu zagađenja vazduha, vode i zemljišta. Sociološki aspekti zadatka se ogledaju u neophodnoj potrebi za boljim razumevanjem ekoloških problema koji su vezani  za upravljanja komunalnim otpadom, i implikacijama koje bi uvođenje efikasnijeg sistema eksploatacije sekundarnih sirovina imalo na sve neformalne vidove recikliranja. Trenutno, u neposrednoj blizini deponije „Vinča“ živi nekoliko stotinina ljudi koji različitim vidovima reciklaže zarađuju za život. Ekonomski aspekti zadatka se odnose na koncesiju za raspolaganje komunalnim otpadom, odnosno sekundarnim sirovinama, koja je ponuđena prihvatom sektoru kao nadoknada za inicijalnu investiciju radi sananacije postojeće deponije, odnsno uspostavljanja efikasnog i ekološki bezbednijeg sistema upravljanja komunalnim otpadom.

Reference:
http://www.imdb.com/title/tt1268204/
http://www.gradskacistoca.rs/?page_id=4275
http://www.vreme.co.rs/cms/view.php?id=912715
http://www.danas.rs/danasrs/srbija/beograd/mali_za_10_dana_tenderi_za_vincu_i_gradski_prevoz.39.html?news_id=304995
http://www.novosti.rs/vesti/beograd.74.html:388220-Vinca-Deponija-nam-hrani-decu

Be Sociable, Share!

  Tags:

  Comments are closed.


  Read previous post:
  1617 M01 Studio Agenda

  Modul M01 Studio Arhitektura, 15 ESPB naziv zadatka: Škola bez...

  Close