Posted by Katarina Odovic 31 Mar 18

1617S4 KO

1617SP4_Katarina_Odovic_05_plan2

The initial idea was to get as many residential units as possible on the plot, with the task of developing the structure horizontally, without vertically distorting the line of the roof imposed by an industrial facility already on the plot. In order to achieve the logic of multifunctionality of the space, the ground is left completely free, flowing and represents the synthesis of the surrounding influences, which at the same time makes the connection and barrier between the exterior and the interior of the structure.

Početna ideja je bila da se dobije što više stambenih jedinica na parceli pri čemu postavljam zadatak da se struktura razvija horizontalno, a da vertikalno ne narušava liniju krova nametnutu od strane industrijskog objekta koji se na parceli već nalazi. Kako bi se u rešenju postigla logika multifunkcionalnosti prostora, prizemlje je ostavljeno potpuno slobodno, rasterećeno, protočno i predstavlja sintezu okolnih uticaja koja istovremeno čini i vezu i barijeru između spoljašnjosti i unutrašnjosti strukture.

1617SP4_Katarina_Odovic_03_plan1

1617SP4_Katarina_Odovic_04_plan0

1617SP4_Katarina_Odovic_01_diagrams

1617SP4_Katarina_Odovic_10_3d

1617SP4_Katarina_Odovic_11_funkcije

Different housing units were obtained by assuming a user profile, with the idea that each module is 6x6m. To achieve privacy in the structure in which the wall is shared with the neighbor on all four sides, we used the method of composition. By rotating the module and combining the types, we get the code by repeatedly obtaining units whose windows and terraces are turned towards the full walls of adjacent units.

Različite stambene jedinice dobijene su pretpostavkom profila korisnika, sa stavom da je svakome dovoljan modul 6x6m. Za postizanje privatnosti u strukturi u kojoj se zid deli sa susedom na sve četiri strane korišćena je metoda slaganja. Rotiranjem modula i kombinovanjem tipova, dolazi se do koda čijim ponavljanjem dobijamo jedinice čiji su otvori (prozori i terase) okrenuti ka punim zidovima susednih jedinica.

1617SP4_Katarina_Odovic_06_section1

1617SP4_Katarina_Odovic_07_section2

Apartments are divided into five categories according to user profiles:
“S” type – student apartment, duplex, 212m2, made according to the principle of two vertically connected apartments, where the first floor has a learning space, and on the other large terrace; the light gets through the atrium (light blue)
“F” type – apartment with the character of a family house in the structure, 144m2, each floor is one type of room; it has its own garden (red)
“I” type – apartment for rent, for young employed people or colleagues, duplex, 90m2, has two terraces, one on each floor; the terrace on the first floor is connected to the bedrooms, and on the other for the living room; this type of dwelling is connected with the structure’s skylights (pink)
“A” type – studio, duplex, 54m2, these apartments are located on the perimeter of the structure, which provides them with an open wall that makes them transparent and open; the second floor was made as a gallery (gray)
“H” type – corridor apartment, duplex, dimensions 4x18m, is located in communications of the structure, the lighting is only provided from the roof, so the whole roof is in the glass; the second floor is a gallery, and the rooms beneath it receive natural light through the skylights that connect them to the roof (dark blue)

1617SP4_Katarina_Odovic_02_apartments

Stanovi se dele u pet kategorija prema profilima korisnika:
„S“ tip – studentski stan, dupleks, 212m2, urađen po principu dva vertikalno povezana stana, pri čemu se na prvom spratu nalazi prostor za učenje, a na drugom velika terasa; svetlost dobija preko atrijuma (svetlo plava)
„F“ tip – stan sa karakterom porodične kuće u strukturi, 144m2, svaki sprat predstavlja jedan tip prostorije; ima sopstvenu baštu (crvena)
„I“ tip – stan za iznajmljivanje, za mlade zaposlene ljude ili kolege, dupleks, 90m2, ima dve terase, po jednu na svakom spratu; terasa na prvom spratu je vezana za spavaće sobe, a na drugom za dnevni boravak; ovaj tip stanova je povezan sa svetlarnicima strukture (roze)
„A“ tip – atelje, dupleks, 54m2, ovi stanovi se nalaze na obodu strukture, što im obezbeđuje ceo otvoren zid što ih čini prozračnim i otvorenim; drugi sprat je urađen kao galerija (siva)
„H“ tip – hodnik stan, dupleks, dimenzija 4x18m, nalazi se u komunikacijama strukture, osvetljenje je samo zenitalno, pa je ceo krov u staklu; drugi sprat je galerija, a prostorije ispod nje dobijaju prirodnu svetlost preko svetlarnika koji ih povezuju sa krovom (tamno plava)

1617SP4_Katarina_Odovic_09_2500

1617SP4_Katarina_Odovic_12_zoom

1617SP4_Katarina_Odovic_13_model

1617SP4_Katarina_Odovic_15_model2

Be Sociable, Share!

    Comments are closed.


    Read previous post:
    1718IP3 Antov Popovic Pavlovic

    Ideja projekta proističe iz potrebe da se prostor Cvetnog trga...

    Close