Posted by Milica Milosevic 13 Feb 14

1314M4 MM

1314M4_Milica_Milošević_00_naslovna

Trg Kopitareve gradine je prepoznat kao neiskorišćen javni prostor u gusto izgradjenoj sredini gde su pravci pogleda ograničeni i usmereni samo na prostor tra. Projekat se zasniva na unapredjenju i aktiviranju lokacije kroz proširenje u vidu novog prostora edukativnog karaktera. Objekat plesne škole je nastao kroz analizu kretanja do trga, na osnovu vizuelnih pravaca kao i prema odnosu visina i gustine izgradjenosti ove lokacije. Relacija trg – škola je uspostavljena slobodnim kretanjem kroz otvoreni lobi odakle se komunikacijama dolazi do prostora za ples i socijalizaciju. Programski gledano, sale za vežbu se nalaze na različitim visinama gde je dostupnost, povezanost i otvorenost naglašena kroz amfiteatralne komunikacije. Stepenice, pored svoje osnovne namene, služe kao amfiteatralno postavljena sedišta okrenuta ka salama za vežbu.

Kopitareva gradina square is recognised as unused public space in a very urbanised environment where views are limited and directed only on the square itself. The project is based on improving the square and activating the location through enlargement with new educational space. The dance school building emerged from the analysis of the movements across the square, on the basis of the visual directions and ratio between height and density of constructions on the location. The square – dance school relation is established by free circulation through open lobby from where one can use communications to access dancing and socialisation areas. From the program point of view, practice halls are on different levels where accessibility, inter-connectivity and openness is emphasised through amphitheatre communication. Beside their basic purpose, stairs serve as amphitheatre seats directed towards practice halls.

1314M4_Milica_Milošević_01_dijagram 1314M4_Milica_Milošević_02_dijagram 1314M4_Milica_Milošević_03_dijagram 1314M4_Milica_Milošević_04_koncept 1314M4_Milica_Milošević_05_program

Sistemom podesta i veza se dobio interaktivan prostor koji „teče“ i ukida granicu javnog (trga) i polu – javnog (prostora škole). Konstrukcija objekta se delom oslanja na noseće zidove, koji predstavljaju vizelnu barijeru prema susednim objekatima, a delom na stubove koji omogućavaju otvorenost ka odredjenim prostorima (većinski ka trgu kako bi se naglasila njegova proširenost).

System of landings and connections between them provided interactive space which “flows” and breaks the division between public (square) and semi-public (dance school). Construction of the building is partly based on supporting walls which also serve as visual barrier towards neighbouring buildings and partially on pillars which allow for openness towards various spaces (mainly towards the square so to emphasise their enlargement).

 

1314M4_Milica_Milošević_06_osnova 1314M4_Milica_Milošević_07_osnova 1314M4_Milica_Milošević_08_osnova 1314M4_Milica_Milošević_09_osnova 1314M4_Milica_Milošević_10_osnova

Be Sociable, Share!

    Comments are closed.


    Read previous post:
    1314M4 DjS

    Međuprostor: Ne može se biti izvan svega jer, biti izvan...

    Close